agrolotnictwo • zakres

Przede wszystkiem niezrównaną rolę spełnia samolot
w walce ze szkodnikami i rozmaitymi pasożytami roślin uprawnych i drzew owocowych.

Jadwiga Pitulanka*

Zakres

Agrolotnictwo jest dziedziną lotnictwa, w której samoloty i śmigłowce wykorzystuje się do prac dla rolnictwa, leśnictwa i innych dziedzin gospodarki. Do tych prac używane są samoloty i śmigłowce skonstruowane w tym celu i wyposażone w odpowiednią aparaturę. Agrolotnictwo swój rozwój zawdzięcza możliwościom samolotu, które pozwalają na szybkie wykonywanie zabiegów na dużych powierzchniach upraw oraz szczególnie w sytuacjach, gdy brak jest odpowiedniego sprzętu naziemnego lub gdy niemożliwe jest jego zastosowanie, np. na grząskim, podmokłym terenie, przy braku dojazdu itp. Samolot pozwala na zwalczanie zagrożeń upraw w początkowej fazie i przy nasileniu występowania szkodnika na dużych obszarach. W trakcie lotniczych zabiegów nie są niszczone uprawy ani gleba. Ograniczone jest użycie siły roboczej i sprzętu naziemnego.

W rolnictwie samoloty i śmigłowce stosuje się do prac takich, jak: zwalczanie szkodników i chorób roślin, niszczenie chwastów, nawożenie i dokarmianie upraw, siew nasion. Wśród nich szczególnie takie prace jak zwalczanie plag komarów, wędrownej szarańczy, szkodników bawełny, roślin zarastających zbiorniki wodne, są możliwe do wykonania tylko przez samoloty. W leśnictwie stosuje się samoloty głównie do zwalczania szkodników żerujących w koronach drzew oraz do ochrony przeciwpożarowej lasów. Samoloty i śmigłowce stosowane są tu do patrolowania dużych obszarów leśnych, szybkiego transportu ekip strażackich szczególnie do pożarów w zarodku oraz do zrzucania wody i środków gaśniczych na ogień. Samolotami wykonywane są aerohydroobsiewy. Mieszanka nasion i nawozów zrzucana jest na hałdy pokopalniane lub tereny rozległych prac ziemnych, dla rekultywacji tych miejsc.

Stosowanie lotnictwa ograniczać mogą warunki meteorologiczne, jak mgła, duży wiatr powodujący znoszenie chemikaliów, wysokie temperatury powietrza powodujące wyparowywanie roztworów chemikaliów ciekłych, ukształtowanie terenu (pochylenie i wzniesienia), przeszkody terenowe – linie elektryczne, drzewa, budynki.